บริการรับ – ส่งหนังสือภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

17 พฤศจิกายน 2558 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
   บริการรับ – ส่งหนังสือภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
*************************************************
 
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดให้บริการรับ - ส่งหนังสือตามคณะต่างๆ ในสังกัดสำนักวิทยบริการ ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการยืม - คืนหนังสือ  และขยายการให้บริการห้องสมุดในเชิงรุกให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งนี้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา
 
คำจำกัดความ
   การบริการรับ - ส่งหนังสือ  (Delivery Retuen Service) หมายถึง การบริการรับ - ส่งหนังสือ  ถึงสมาชิกห้องสมุดตามคำขอยืม ณ จุดบริการรับ – ส่งทรัพยากรสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยฯ
 
จุดรับบริการ
จุดที่ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร 20 (งานสารบรรณ  ชั้น 1)
จุดที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ (งานสารบรรณ  ชั้น 1)
จุดที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (งานสารบรรณ ชั้น 1)
จุดที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (งานสารบรรณ ชั้น 1)
จุดที่ 5 คณะครุศาสตร์ (งานสารบรรณ ชั้น 1)
 
ผู้มีสิทธิใช้บริการ
สมาชิกห้องสมุดประเภท อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ

ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดที่ให้บริการ
หนังสือทั่วไปทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  
การขอรับบริการ
- กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ Delivery Return Service ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ขอรับบริการผ่านเคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศ หรือหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 23400

วันเวลาในการให้บริการ
- วันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 2 รอบ ในช่วงเวลา(เช้า) 10.00 - 11.00 น. และเวลา(บ่าย) 14.00 – 15.00 น.

หมายเหตุ :
- ผู้ใช้บริการติดต่อรับทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ตามคำขอภายใน 3 วัน หลังจากเจ้าหน้าที่ติดต่อให้มารับ หากพ้นกำหนดถือว่ายกเลิก
- รายการยืม และหากทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืม มีสถานภาพถูกยืมอยู่ (DUE วัน-เดือน-ปี) ห้องสมุดจะดำเนินการจองตัวเล่มและจัดส่งให้ตามวันที่มีการคืนต่อไป

ระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
· บุคลากรสายวิชาการ   ยืมหนังสือได้ 15 เล่ม  ต่อ 1 ภาคเรียน
· บุคลากรสายสนับสนุน ยืมหนังสือได้  15 เล่ม ต่อ 15 วัน

การส่งคืน
    ผู้ใช้บริการสามารถส่งคืนหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศ หรือ ตู้รับคืน (Book Return) และจุดรับบริการ ทั้ง 5 จุด ได้แก่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20) และตามคณะต่าง ๆ ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศมีบริการเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
     คุณภัทรินทร์ นิเลาะ  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-0930467, หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 23400 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หรือ ทาง  e-mail : [email protected] 

แบบฟอร์มยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ