แนะนำทักษะการใช้ห้องสมุดอัตโนมัติ

12 มิถุนายน 2556 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
                 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมโครงการการฝึกอบรมแนะนำทักษะการใช้ห้องสมุดอัตโนมัติและการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อการสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ (ทุกคน) ในวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2556 ดังนี้
 
คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
         อบรม วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2556
 
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรและคณะวิทยาการจัดการ 
         อบรม วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2556
 
ณ. ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้น 1
 
หมายเหตุ : 
- คณะครุศาสตร์ เวลา 08.30 น. – 12.00 น. (วันเสาร์ ที่ 15 มิ.ย 2556)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เวลา 13.00 น. – 16.30 น. (วันเสาร์ ที่ 15 มิ.ย 2556)
- คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เวลา 08.30 น. – 12.00 น. (วันอาทิตย์ ที่ 16 มิ.ย 2556)
- คณะวิทยาการจัดการ เวลา 13.00 น. – 16.30 น. (วันอาทิตย์ ที่ 16 มิ.ย 2556