กิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

5 กุมภาพันธ์ 2557 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
American Corner สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ การสร้างความสมานฉันท์ การช่วยเหลือผู้อื่น และการปลูกฝังให้มีจิตสำนึกสาธารณะให้กับนักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30น. -16.30 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จำนวน 22 คน สามารถลงทะเบียนได้ที่ ชั้น 5 American Corner สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป