ประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

25 สิงหาคม 2557 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติในพิธีเปิด
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดยความร่วมมือกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชั้น ๑ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อาคารไอซีที)
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.