ประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนตุลาคม 58 - มีนาคม 59

1 พฤษภาคม 2558 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
รายการหนังสือใหม่ ที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการหนังสือใหม่ ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ผู้ใช้บริการสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ Web OPAC http://opac.yru.ac.th/  ของห้องสมุด ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป... 
1. รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2558         คลิกรายละเอียด
2. รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558  คลิกรายละเอียด
3. รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2558        คลิกรายละเอียด
4. รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2559        คลิกรายละเอียด
5. รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559     คลิกรายละเอียด
6. รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2559          คลิกรายละเอียด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชั้น 2 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทรศัพท์ภายใน 23400