โครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรม : อบรมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา (ส าหรับนักศึกษาชั

10 มิถุนายน 2558 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรม : อบรมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา  (สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3 และ 4) ทุกสาขาวิชา  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 25)  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา