ประชาสัมพันธ์รายชื่อวิทยานิพนธ์ งานวิจัย ประจำปี 2558

23 มิถุนายน 2558 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
รายชื่อวิทยานิพนธ์งานวิจัย ของนักศึกษาปริญญาโท อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ได้ทำการลงรายการบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายชื่อดังกล่าวได้ใน Web Opac URL : http://opac.yru.ac.th  รายละเอียด ดังนี้

  ประจำเดือน มีนาคม 2558
  ประจำเดือน เมษายน 2558
  ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
  ประจำเดือน มิถุนายน  2558
  ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2558